Backdrop EP

r·ed

 • Spotify Social Icon
 • iTunes Social Icon
 • Google Play
 • Amazon Social Icon
 • Deezer Social Icon

Rendez-Vous

Gabriele Pezzoli Trio

 • Spotify Social Icon
 • iTunes Social Icon
 • Google Play
 • Amazon Social Icon
 • Deezer Social Icon

Colossus of Rhodes I

Colossus of Rhodes

 • Spotify Social Icon
 • iTunes Social Icon
 • Google Play
 • Amazon Social Icon
 • Deezer Social Icon

Improvviso

Gabriele Pezzoli Trio

 • Spotify Social Icon
 • iTunes Social Icon
 • Google Play
 • Amazon Social Icon
 • Deezer Social Icon

Viljandi

Gabriele Pezzoli Trio

 • Spotify Social Icon
 • iTunes Social Icon
 • Google Play
 • Amazon Social Icon
 • Deezer Social Icon

Like Eyes

Gabriele Pezzoli

 • Spotify Social Icon
 • iTunes Social Icon
 • Google Play
 • Amazon Social Icon
 • Deezer Social Icon
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube

© 2006-2021 GABRIELE PEZZOLI MUSIC